컨텐츠 바로가기
  • [Hướng dẫn Xem điểm thi năm 2018]
08/05/2018 - Hướng dẫn Xem điểm thi năm 2018
08/05/2018
25.jpg  

Nhấp chuột phải vào link: http://www.kets.or.kr/testinfo2/testinfo_grade.asp?pdiv=1

  • Nhập mã số thí sinh vào ô 수험번호 Application No.
  • Điền ngày tháng năm sinh vào ô 생년월일 Date of Birth
  • Nhập họ tên bằng tiếng anh vào ô 영문명 English Name Except Family Name
  • Sau đó nhấn vào nút 

 

Lưu ý:

  • Hãy cài đặt tập tin chương trình khi nhận được thông báo cài đặt tập tin chương trình.
  • Bảng điểm sẽ được in thành công thông qua hệ thông internet 9 và 10