컨텐츠 바로가기
  • [ĐỀ LUYỆN TẬP SƠ CẤP PLUS (CẤP 2-3)]
08/06/2022 - ĐỀ LUYỆN TẬP SƠ CẤP PLUS (CẤP 2-3)
08/06/2022
2014yr_Past KLAT_Grade 1_2.pdf  

Đề luyện tập ĐỌC - HIỂU Sơ cấp (Cấp 2 - 3) được đính kèm bên dưới. Hãy sử dụng tài liệu này để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.

TẢI XUỐNG

Đề luyện tập NGHE - HIỂU Sơ cấp (Cấp 2 - 3) được đính kèm bên dưới. Hãy sử dụng tài liệu này để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.

TẢI XUỐNG