컨텐츠 바로가기
  • [ĐỀ LUYỆN TẬP TRUNG - CAO CẤP (CẤP 4 - 5)]
09/06/2022 - ĐỀ LUYỆN TẬP TRUNG - CAO CẤP (CẤP 4 - 5)
09/06/2022
2016yr_Past KLAT_Grade 1_2.pdf  

Đề luyện tập Đọc hiểu Trung - Cao cấp (Cấp 4 - 5) được đính kèm bên dưới. Hãy sử dụng tài liệu này để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.

TẢI XUỐNG